Năm: 2018

Hệ thống xử lý mẫu trong ICP-MS (The Sample-Introduction System)

Đa số ứng dụng của quang phổ khối lượng kết hợp plasma (ICPMS) liên quan đến việc phân tích các mẫu chất lỏng. Mặc dù spectroscopists điều chỉnh kỹ thuật qua nhiều năm để xử lý chất rắn, nó đã được phát triển vào đầu những năm 1980 chủ yếu […]