Các thông số phân mảnh ion cho phân tích thuốc bảo vệ thực vật bằng GC-MS/MS

Hợp chấtThời gian lưuMảnh ionIon mẹ -MS1Ion con - MS2CECASCTPT
2-(1-Naphthyl)acetamide14.13#11851412686-86-2C12H11NO
2-(1-Naphthyl)acetamide14.13#2185142486-86-2C12H11NO
2,4-Dichloroaniline7.607#11619020554-00-7C6H5Cl2N
2,4-Dichloroaniline7.607#21616336554-00-7C6H5Cl2N
2,6-Dichlorobenzamide11.16#1173109322670-38-4C7H5ONCl2
2,6-Dichlorobenzamide11.16#218917362670-38-4C7H5ONCl2
3-Hydroxycarbofuran#11801371016655-82-6 C12H15NO4
3-Hydroxycarbofuran#2137552616655-82-6 C12H15NO4
3-Hydroxycarbofuranvdecomposed#118013710
3-Hydroxycarbofuranvdecomposed#21375526
Acephate8.62#1136941430560-19-1C4H10NO3PS
Acephate8.62#213642630560-19-1C4H10NO3PS
Acephate-6#11399714
Acephate-6#2139426
Acetamiprid18.58#115211618135410-20-7C10H11ClN4
Acetamiprid18.58#22071664135410-20-7C10H11ClN4
Acetochlor13.41#12231322234256-82-1C14H20ClNO2
Acetochlor13.41#2223147834256-82-1C14H20ClNO2
Acrinathrin19.84#12081812101007-06-1C26H21F6NO5
Acrinathrin19.84#2289932101007-06-1C26H21F6NO5
Alachlor13.59#1188160815972-60-8C14H20ClNO2
Alachlor13.59#2237160815972-60-8C14H20ClNO2
Aldicarb (decomposed)#11151004
Aldicarb (decomposed)#2115688
Aldoxycarb (decomposed)#1684110
Aldoxycarb (decomposed)#2806510
Aldrin14.49#126319334309-00-2C12H8Cl6
Aldrin14.49#225522014309-00-2C12H8Cl6
Allethrin I15.18#1123816584-79-2C19H26O3
Allethrin I15.18#21369310584-79-2C19H26O3
Allethrin II15.203#1123816584-79-2C19H26O3
Allethrin II15.203#21369310584-79-2C19H26O3
Allethrin III15.276#1123816584-79-2C19H26O3
Allethrin III15.276#21369310584-79-2C19H26O3
Allethrin IV15.303#1123816584-79-2C19H26O3
Allethrin IV15.303#21369310584-79-2C19H26O3
Allidochlor7.05#113256493-71-0C8H12ClNO
Allidochlor7.05#213456493-71-0C8H12ClNO
Ametryne13.73#12271852834-12-8C9H17N5S
Ametryne13.73#222717010834-12-8C9H17N5S
Aminocarb#12081514
Aminocarb#215113612
Amitraz19.67#1293162433089-61-1C19H23N3
Amitraz19.67#22931322433089-61-1C19H23N3
Anilazine#123914326101-05-3C9H5Cl3N4
Anilazine#223917812101-05-3C9H5Cl3N4
Anilofos19.03#12261571464249-01-0C13H19ClNO3PS2
Anilofos19.03#2226184464249-01-0C13H19ClNO3PS2
Aramite I16.51#13191854140-57-8C15H23ClO4S
Aramite I16.51#23341856140-57-8C15H23ClO4S
Aramite II {CAS # 140-57-8}16.69#13191854C15H23ClO4S
Aramite II {CAS # 140-57-8}16.69#23341856C15H23ClO4S
Atrazine12.07#121517341912-24-9C8H14ClN5
Atrazine12.07#221558161912-24-9C8H14ClN5
Azaconazole16.55#12171731660207-31-0C12H11Cl2N3O2
Azaconazole16.55#22191751660207-31-0C12H11Cl2N3O2
Azamethiphos17.545#12151711035575-96-3C9H10ClN2O5PS
Azamethiphos17.545#22171731035575-96-3C9H10ClN2O5PS
Azinphos-ethyl20.05#116077182642-71-9C12H16N3O3PS2
Azinphos-ethyl20.05#216013202642-71-9C12H16N3O3PS2
Azinphos-methyl19.46#1160772086-50-0C10H12N3O3PS2
Azinphos-methyl19.46#2160132286-50-0C10H12N3O3PS2
Azoxystrobin23.44#134432916131860-33-8C22H17N3O5
Azoxystrobin23.44#234415640131860-33-8C22H17N3O5
Benalaxyl17.58#1204176271626-11-4C20H23NO3
Benalaxyl17.58#2266148871626-11-4C20H23NO3
Bendiocarb11.22#11661511022781-23-3C11H13NO4
Bendiocarb11.22#2223166222781-23-3C11H13NO4
Benfluralin11.17#129226481861-40-1C13H16F3N3O4
Benfluralin11.17#2292206121861-40-1C13H16F3N3O4
Benfuresate 13.3#1256163868505-69-1C12H16O4S
Benfuresate 13.3#2163121468505-69-1C12H16O4S
Benoxacor13.12#12591201898730-04-2C11H11Cl2NO2
Benoxacor13.12#22611201898730-04-2C11H11Cl2NO2
Benzoylprop-ethyl#129210512
Benzoylprop-ethyl#229410512
BHC (α)11.61#12171816319-84-6C6H6Cl6
BHC (α)11.61#22191836319-84-6C6H6Cl6
BHC (α)-d6#12221856
BHC (α)-d6#22241876
BHC (β)12.1#12171816319-85-7C6H6Cl6
BHC (β)12.1#22191836319-85-7C6H6Cl6
BHC (δ)12.85#12171816319-86-8C6H6Cl6
BHC (δ)12.85#22191836319-86-8C6H6Cl6
BHC (γ)12.3#1217181658-89-9C6H6Cl6
BHC (γ)12.3#2219183658-89-9C6H6Cl6
Bifenazate18.822#13002580149877-41-8C17H20N2O3
Bifenazate18.822#230019618149877-41-8C17H20N2O3
Bifenox19.05#13411892242576-02-3C14H9Cl2NO5
Bifenox19.05#2341310842576-02-3C14H9Cl2NO5
Bifenthrin18.71#11811652882657-04-3C23H22ClF3O2
Bifenthrin18.71#21811661282657-04-3C23H22ClF3O2
Bioresmethrin18.27#11711281228434-01-7C22H26O3
Bioresmethrin18.27#2171143028434-01-7C22H26O3
Biphenyl8.17#11541531492-52-4C12H10
Biphenyl8.17#21541523092-52-4C12H10
Bitertanol I20.44#11701153655179-31-2C20H23N3O2
Bitertanol I20.44#21701411455179-31-2C20H23N3O2
Bitertanol II20.55#117011536C20H23N3O2
Bitertanol II20.55#217014114C20H23N3O2
Boscalid21.46#114011212188425-85-6C18H12Cl2N2O
Boscalid21.46#234214014188425-85-6C18H12Cl2N2O
Bromacil 14.1#120518810314-40-9C9H13BrN2O2
Bromacil 14.1#220716416314-40-9C9H13BrN2O2
Bromobutide13.45#1232176874712-19-9C15H22BrNO
Bromobutide13.45#22961201474712-19-9C15H22BrNO
Bromophos14.82#1331316162104-96-3C8H8BrCl2O3PS
Bromophos14.82#2329314162104-96-3C8H8BrCl2O3PS
Bromophos-ethyl15.62#1359303144824-78-6C10H12BrCl2O3PS
Bromophos-ethyl15.62#2357301144824-78-6C10H12BrCl2O3PS
Bromopropylate18.79#13411831618181-80-1C17H16Br2O3
Bromopropylate18.79#23411851618181-80-1C17H16Br2O3
Bromuconazole I18.67#129517310116255-48-2C13H12BrCl2N3O
Bromuconazole I18.67#229317310116255-48-2C13H12BrCl2N3O
Bromuconazole II19.09#129517310C13H12BrCl2N3O
Bromuconazole II19.09#229317310C13H12BrCl2N3O
Bupirimate16.45#1273193441483-43-6C13H24N4O3S
Bupirimate16.45#22731081241483-43-6C13H24N4O3S
Buprofezin16.47#1172571469327-76-0C16H23N3OS
Buprofezin16.47#21751321269327-76-0C16H23N3OS
Butachlor15.79#1237160623184-66-9C17H26ClNO2
Butachlor15.79#22381621023184-66-9C17H26ClNO2
Butafenacil20.78#133118022134605-64-4C20H18ClF3N2O6
Butafenacil20.78#233112440134605-64-4C20H18ClF3N2O6
Butamifos15.95#12862021436335-67-8C13H21N2O4PS
Butamifos15.95#22861852836335-67-8C13H21N2O4PS
Butamifos Oxon15.461#12446532
Butamifos Oxon15.461#22442164
Butylate8.57#11565762008-41-5C11H23NOS
Butylate8.57#21469042008-41-5C11H23NOS
Cadusafos11.41#1158972095465-99-9C10H23O2PS2
Cadusafos11.41#2159972095465-99-9C10H23O2PS2
Cafenstrole20.95#11888222125306-83-4C16H22N4O3S
Cafenstrole20.95#218811922125306-83-4C16H22N4O3S
Captafol18.28#11507982425_06_1C10H9Cl4NO2S
Captafol18.28#218379102425_06_1C10H9Cl4NO2S
Captan15.41#11497020133-06-2C9H8Cl3NO2S
Captan15.41#21497916133-06-2C9H8Cl3NO2S
Captan, Captafol decomposed9.439#1151808
Captan, Captafol decomposed9.439#2795126
Carbaryl13.69#11441152263-25-2C12H11NO2
Carbaryl13.69#21441161063-25-2C12H11NO2
Carbaryl-d7#115112122
Carbaryl-d7#215112310
Carbetamide14.59#1119911216118-49-3C12H16N2O3
Carbetamide14.59#2119642416118-49-3C12H16N2O3
Carbofuran11.95#1164149101563-66-2C12H15NO3
Carbofuran11.95#2164103281563-66-2C12H15NO3
Carbophenothion17.65#13421574786-19-6C11H16ClO2PS3
Carbophenothion17.65#23441594786-19-6C11H16ClO2PS3
Carboxin16.51#1235143105234-68-4C12H13NO2S
Carboxin16.51#21438745234-68-4C12H13NO2S
Carfentrazone-ethyl17.53#13403128128639-02-1C15H14Cl2F3N3O3
Carfentrazone-ethyl17.53#23303108128639-02-1C15H14Cl2F3N3O3
Carpropamid16.711#113910310104030-54-8C15H18Cl3NO
Carpropamid16.711#21397724104030-54-8C15H18Cl3NO
Chinomethionate15.73#123420662439_01_2C10H6N2OS2
Chinomethionate15.73#2206148162439_01_2C10H6N2OS2
Chlomethoxynil18.525#13132661232861-85-1C13H9Cl2NO4
Chlomethoxynil18.525#22661891232861-85-1C13H9Cl2NO4
Chlorbenside15.68#126812514103-17-3C13H10Cl2S
Chlorbenside15.68#227012514103-17-3C13H10Cl2S
Chlorbenzilate16.96#125113912510-15-6C16H14Cl2O3
Chlorbenzilate16.96#225314112510-15-6C16H14Cl2O3
Chlorbufam12.12#122317141967-16-4C11H10ClNO2
Chlorbufam12.12#2223127141967-16-4C11H10ClNO2
Chlordane (cis)15.95#13752662057-74-9C10H6Cl8
Chlordane (cis)15.95#23732662057-74-9C10H6Cl8
Chlordane (trans)15.7#13752662057-74-9C10H6Cl8
Chlordane (trans)15.7#23732662057-74-9C10H6Cl8
Chlorethoxy f os10.63#1153971054593-83-8C6H11Cl4O3PS
Chlorethoxy f os10.63#22291731054593-83-8C6H11Cl4O3PS
Chlorethoxyfos decomposed10.148#12939910
Chlorethoxyfos decomposed10.148#22278318
Chlorfenethol15.343#12511391080-06-8C14H12Cl2O
Chlorfenethol15.343#22511113880-06-8C14H12Cl2O
Chlorfenethol decomposed113.95#124817820
Chlorfenethol decomposed113.95#224821310
Chlorfenethol decomposed214.705#113911110
Chlorfenethol decomposed214.705#21397534
Chlorfenson16.14#1302175480-33-1C12H8Cl2O3S
Chlorfenson16.14#23021112280-33-1C12H8Cl2O3S
Chlorfenvinphos (a) (E)15.01#132326714470-90-6C12H14Cl3O4P
Chlorfenvinphos (a) (E)15.01#232526914470-90-6C12H14Cl3O4P
Chlorfenvinphos (b) (Z)15.22#132326714470-90-6C12H14Cl3O4P
Chlorfenvinphos (b) (Z)15.22#232526914470-90-6C12H14Cl3O4P
Chloridazon16.74#122122061698-60-8C10H8ClN3O
Chloridazon16.74#222177161698-60-8C10H8ClN3O
Chlormefos8.7#1234121624934-91-6C5H12ClO2PS2
Chlormefos8.7#2234653224934-91-6C5H12ClO2PS2
Chlornitrofen17.61#1317287101836-77-7C12H6Cl3NO3
Chlornitrofen17.61#2319289101836-77-7C12H6Cl3NO3
Chloroneb9.42#1206191122675-77-6C8H8Cl2O2
Chloroneb9.42#2208193102675-77-6C8H8Cl2O2
Chlorothalonil12.6#1264168281897-45-6C8Cl4N2
Chlorothalonil12.6#2266170281897-45-6C8Cl4N2
Chlorphenapyr16.615#132824722122453-73-0C15H11BrClF3N2O
Chlorphenapyr16.615#224911224122453-73-0C15H11BrClF3N2O
Chlorpropham11.08#12131712101-21-3C10H12ClNO2
Chlorpropham11.08#221312714101-21-3C10H12ClNO2
Chlorpropylate16.961#1251139105836_10_2C17H16Cl2O3
Chlorpropylate16.961#2251111365836_10_2C17H16Cl2O3
Chlorpyrifos Oxon14.238#129824210
Chlorpyrifos Oxon14.238#227019016
Chlorpyriphos14.37#1314258142921-88-2C9H11Cl3NO3PS
Chlorpyriphos14.37#2316260142921-88-2C9H11Cl3NO3PS
Chlorpyriphos-d10#132426014
Chlorpyriphos-d10#232626214
Chlorpyriphos-methyl13.44#128693265598-13-0C7H7Cl3NO3PS
Chlorpyriphos-methyl13.44#228893245598-13-0C7H7Cl3NO3PS
Chlorthal-dimethyl14.46#1301223241861-32-1C10H6O4Cl4
Chlorthal-dimethyl14.46#2299221241861-32-1C10H6O4Cl4
Chlorthiophos17.16#13252691221923-23-9C11H15Cl2O3PS2
Chlorthiophos17.16#22692051221923-23-9C11H15Cl2O3PS2
Chlozolinate15.16#1331259484332-86-5C13H11Cl2NO5
Chlozolinate15.16#2333261484332-86-5C13H11Cl2NO5
Cinidon-ethyl24.7#133030218142891-20-1C19H17Cl2NO4
Cinidon-ethyl24.7#235833010142891-20-1C19H17Cl2NO4
Cinmethylin13.78#12161051887818-31-3C18H26O2
Cinmethylin13.78#2216173087818-31-3C18H26O2
Clodinafop-propargyl17.83#134926610105512-06-9C17H13ClFNO4
Clodinafop-propargyl17.83#234923818105512-06-9C17H13ClFNO4
Clofentezine5.977#11371021474115-24-5C14H8Cl2N4
Clofentezine5.977#2137753274115-24-5C14H8Cl2N4
Clomazone12.16#1125892681777-89-1C12H14ClNO2
Clomazone12.16#22041072081777-89-1C12H14ClNO2
Clomeprop19.16#12881691684496-56-0C16H15Cl2NO2
Clomeprop19.16#22881202284496-56-0C16H15Cl2NO2
Cloquintocet-mexyl18.86#11921622699607-70-2C18H22ClNO3
Cloquintocet-mexyl18.86#21921274099607-70-2C18H22ClNO3
CNP-amino#12871082226306-61-6C12H8Cl3NO
CNP-amino#22872171626306-61-6C12H8Cl3NO
Coumaphos20.61#13621091456-72-4C14H16ClO5PS
Coumaphos20.61#2362334456-72-4C14H16ClO5PS
Crimidine9.47#11711426535-89-7C7H10ClN3
Crimidine9.47#21731446535-89-7C7H10ClN3
Crotoxyphos#1193127654593-83-8C6H11Cl4O3PS
Crotoxyphos#2193672054593-83-8C6H11Cl4O3PS
Cyanazine14.43#12251891421725-46-2C9H13ClN6
Cyanazine14.43#219891821725-46-2C9H13ClN6
Cyanofenphos17.66#13031411213067-93-1C15H14NO2PS
Cyanofenphos17.66#2303169013067-93-1C15H14NO2PS
Cyanophos12.36#1243109102636-26-2C9H10NO3PS
Cyanophos12.36#224311642636-26-2C9H10NO3PS
Cycloate10.888#11548361134-23-2C11H21NOS
Cycloate10.888#215455201134-23-2C11H21NOS
Cyflufenamid16.63#122320312180409-60-3C20H17F5N2O2
Cyflufenamid16.63#24122956180409-60-3C20H17F5N2O2
Cyfluthrin I21.03#1163127268359-37-5C22H18Cl2FNO3
Cyfluthrin I21.03#22262061268359-37-5C22H18Cl2FNO3
Cyfluthrin II21.13#11631272C22H18Cl2FNO3
Cyfluthrin II21.13#222620612C22H18Cl2FNO3
Cyfluthrin III21.18#11631272C22H18Cl2FNO3
Cyfluthrin III21.18#222620612C22H18Cl2FNO3
Cyfluthrin IV21.22#11631272C22H18Cl2FNO3
Cyfluthrin IV21.22#222620612C22H18Cl2FNO3
Cyhalofop-butyl19.57#12561208122008-85-9C20H20FNO4
Cyhalofop-butyl19.57#23572568122008-85-9C20H20FNO4
Cyhalothrin (Gamma)19.68#11971411268085-85-8C23H19ClF3NO3
Cyhalothrin (Gamma)19.68#2197161268085-85-8C23H19ClF3NO3
Cyhalothrin I (lambda)19.5#119714112C23H19ClF3NO3
Cyhalothrin I (lambda)19.5#21971612C23H19ClF3NO3
Cyohenothrin20.197#11811522439515-40-7C24H25NO3
Cyohenothrin20.197#212381639515-40-7C24H25NO3
Cypermethrin I21.36#1163911252315-07-8C22H19Cl2NO3
Cypermethrin I21.36#2163127252315-07-8C22H19Cl2NO3
Cypermethrin II21.46#11639112C22H19Cl2NO3
Cypermethrin II21.46#21631272C22H19Cl2NO3
Cypermethrin III21.52#11639112C22H19Cl2NO3
Cypermethrin III21.52#21631272C22H19Cl2NO3
Cypermethrin IV21.56#11639112C22H19Cl2NO3
Cypermethrin IV21.56#21631272C22H19Cl2NO3
Cyproconazole16.76#12221252294361-06-5C15H18ClN3O
Cyproconazole16.76#2222821094361-06-5C15H18ClN3O
Cyprodinil15.05#122522412121552-61-2C14H15N3
Cyprodinil15.05#222420822121552-61-2C14H15N3
DCIP4.903#1121450108-60-1C6H12Cl2O
DCIP4.903#21214120108-60-1C6H12Cl2O
DDD (2,4')16.463#12351652453-19-0C14H10Cl4
DDD (2,4')16.463#22371652453-19-0C14H10Cl4
DDD (4,4')17.14#12351652472-54-8C14H10Cl4
DDD (4,4')17.14#22371652472-54-8C14H10Cl4
DDE (2,4')15.712#1246176303424-82-6C14H8Cl4
DDE (2,4')15.712#2248176303424-82-6C14H8Cl4
DDE (4,4')16.34#12461763072-55-9C14H8Cl4
DDE (4,4')16.34#22481763072-55-9C14H8Cl4
DDT (2,4')17.19#123516524789-02-6C14H9Cl5
DDT (2,4')17.19#223716524789-02-6C14H9Cl5
DDT (4,4')17.85#12351652450-29-3C14H9Cl5
DDT (4,4')17.85#22371652450-29-3C14H9Cl5
DDT (4,4')-d8#124317324
DDT (4,4')-d8#224517324
Deltamethrin23.24#1253931652918-63-5C22H19Br2NO3
Deltamethrin23.24#2253172252918-63-5C22H19Br2NO3
Demeton-S-methyl10.71#11427910919-86-8C6H15O3PS2
Demeton-S-methyl10.71#21421120919-86-8C6H15O3PS2
Demeton-S-methyl sulfone#116910912
Demeton-S-methyl sulfone#21691256
Desmedipham11.75#11811091213684-56-5C16H16N2O4
Desmedipham11.75#21811221213684-56-5C16H16N2O4
Desmethryn13.322#121317141014-69-3C8H15N5S
Desmethryn13.322#2198108101014-69-3C8H15N5S
Dialifos20.1#1208181810311-84-9C14H17ClNO4PS2
Dialifos20.1#2208893210311-84-9C14H17ClNO4PS2
Di-allate I11.47#1234150202303-16-4C10H17Cl2NOS
Di-allate I11.47#2234192102303-16-4C10H17Cl2NOS
Di-allate II11.66#123415020C10H17Cl2NOS
Di-allate II11.66#223419210C10H17Cl2NOS
Diazinon12.48#11999316333-41-5C12H21N2O3PS
Diazinon12.48#23041798333-41-5C12H21N2O3PS
Diazinon oxon12.187#127313712962-58-3C12H21O4N2P
Diazinon oxon12.187#227321710962-58-3C12H21O4N2P
Dichlobenil7.66#1171100281194-65-6C7H3Cl2N
Dichlobenil7.66#2173100281194-65-6C7H3Cl2N
Dichlobenil metabolite11.237#11891738
Dichlobenil metabolite11.237#217314518
Dichlofenthion13.32#12792231697-17-6C10H13Cl2O3PS
Dichlofenthion13.32#22792053297-17-6C10H13Cl2O3PS
Dichlofluanid14.22#122412361085-98-9C9H11Cl2FN2O2S2
Dichlofluanid14.22#222612361085-98-9C9H11Cl2FN2O2S2
Dichlofluanid (metabolite)11.1#1200454C8H12O2N2S
Dichlofluanid (metabolite)11.1#22004424C8H12O2N2S
Dichlorvos6.6#1185931262-73-7C4H7Cl2O4P
Dichlorvos6.6#2187931262-73-7C4H7Cl2O4P
Dichlorvos-d6#11919912
Dichlorvos-d6#21939912
Diclobutrazol16.55#12701591675736-33-3C15H19Cl2N3O
Diclobutrazol16.55#22721611675736-33-3C15H19Cl2N3O
Diclocymet I15.35#12772218139920-32-4C15H18Cl2N2O
Diclocymet I15.35#227715528139920-32-4C15H18Cl2N2O
Diclocymet II15.67#12772218C15H18Cl2N2O
Diclocymet II15.67#227715528C15H18Cl2N2O
Diclofop-methyl18.1#12531621651338-27-3C16H14Cl2O4
Diclofop-methyl18.1#23402531051338-27-3C16H14Cl2O4
Dicloran11.85#12061761299-30-9C6H4Cl2N2O2
Dicloran11.85#22081781299-30-9C6H4Cl2N2O2
Dicofol18.98#113911114115-32-2C14H9Cl5O
Dicofol18.98#225113914115-32-2C14H9Cl5O
Dicofol (decomposed)14.71#11391111490-98-2C13H8Cl2O
Dicofol (decomposed)14.71#22501391490-98-2C13H8Cl2O
Dicrotophos11.12#11931272141-66-2C8H16NO5P
Dicrotophos11.12#212710910141-66-2C8H16NO5P
Dieldrin16.48#12631933860-57-1C12H8Cl6O
Dieldrin16.48#2277241860-57-1C12H8Cl6O
Diethofencarb14.39#1267225687130-20-9C14H21NO4
Diethofencarb14.39#22671682087130-20-9C14H21NO4
Difenoconazole I22.85#132326516119446-68-3C19H17Cl2N3O3
Difenoconazole I22.85#232526716119446-68-3C19H17Cl2N3O3
Difenoconazole II22.94#132326516C19H17Cl2N3O3
Difenoconazole II22.94#232526716C19H17Cl2N3O3
Diflubenzuron#11531251235367-38-5C14H9ClF2N2O2
Diflubenzuron#2153902235367-38-5C14H9ClF2N2O2
Diflufenican18.11#1394266683164-33-4C19H11F5N2O2
Diflufenican18.11#22662182483164-33-4C19H11F5N2O2
Dimepiperate15.45#1119911261432-55-1C15H21NOS
Dimepiperate15.45#2145112461432-55-1C15H21NOS
Dimethachlor13.335#11971202050563-36-5C13H18ClNO2
Dimethachlor13.335#21971481050563-36-5C13H18ClNO2
Dimethametryn15.14#1212942222936-75-0C11H21N5S
Dimethametryn15.14#22121221222936-75-0C11H21N5S
Dimethenamid13.34#1230154887674-68-8C12H18ClNO2S
Dimethenamid13.34#2232154887674-68-8C12H18ClNO2S
Dimethipin12.09#111858255290-64-7C6H10O4S2
Dimethipin12.09#212476455290-64-7C6H10O4S2
Dimethoate11.84#122987260-51-5C5H12NO3PS2
Dimethoate11.84#2125472060-51-5C5H12NO3PS2
Dimethomorph (E)24.07#130116512110488-70-5C21H22ClNO4
Dimethomorph (E)24.07#238730112110488-70-5C21H22ClNO4
Dimethomorph (Z)23.62#130116512C21H22ClNO4
Dimethomorph (Z)23.62#238730112C21H22ClNO4
Dimethylvinphos (E)14.14#12951091871363-52-5C10H10Cl3O4P
Dimethylvinphos (E)14.14#22971091871363-52-5C10H10Cl3O4P
Dimethylvinphos (Z)14.41#12951091867628-93-7C10H10Cl3O4P
Dimethylvinphos (Z)14.41#22971091867628-93-7C10H10Cl3O4P
Diniconazol17.062#1268232883657-24-3C15H17Cl2N3O
Diniconazol17.062#22681363883657-24-3C15H17Cl2N3O
Diofenolan I17.7#13001861063837-33-2C18H20O4
Diofenolan I17.7#21861092063837-33-2C18H20O4
Diofenolan II17.818#13001861063837-33-2C18H20O4
Diofenolan II17.818#21861092063837-33-2C18H20O4
dioxabenzofos11.26#121620183811-49-2C8H9O3PS
dioxabenzofos11.26#2216137263811-49-2C8H9O3PS
Dioxathion20.68#1270973278-34-2C12H26O6P2S4
Dioxathion20.68#2270197078-34-2C12H26O6P2S4
Diphenamid14.82#116716522957-51-7C16H17NO
Diphenamid14.82#216715222957-51-7C16H17NO
Diphenylamine10.79#116916812122-39-4C12H11N
Diphenylamine10.79#216816720122-39-4C12H11N
Disulfoton12.72#188604298-04-4C8H19O2PS3
Disulfoton12.72#21869718298-04-4C8H19O2PS3
Disulfoton sulfone15.81#121397182497-06-5C8H19O4PS3
Disulfoton sulfone15.81#221315342497-06-5C8H19O4PS3
Disulfoton sulfoxide (decompsed)#12121534
Disulfoton sulfoxide (decompsed)#22129718
Ditalimfos15.95#124314865131-24-8C12H14NO4PS
Ditalimfos15.95#2243130265131-24-8C12H14NO4PS
Dithiopyr13.82#1354306497886-45-8C15H16F5NO2S2
Dithiopyr13.82#23542861697886-45-8C15H16F5NO2S2
Edifenphos17.71#1173109817109-49-8C14H15O2PS2
Edifenphos17.71#23101731217109-49-8C14H15O2PS2
Endosulfan (a)15.97#120517016959-98-8C9H6Cl6O3S
Endosulfan (a)15.97#224120616959-98-8C9H6Cl6O3S
Endosulfan (b)17.09#12051701633213-65-9C9H6Cl6O3S
Endosulfan (b)17.09#22412061633213-65-9C9H6Cl6O3S
Endosulfan-sulphate17.79#1272237161031-07-8C9H6Cl6O4S
Endosulfan-sulphate17.79#2270235161031-07-8C9H6Cl6O4S
Endrin16.89#12631933872-20-8C12H8Cl6O
Endrin16.89#22631913672-20-8C12H8Cl6O
EPN18.75#116914122104-64-5C14H14NO4PS
EPN18.75#216977222104-64-5C14H14NO4PS
EPN Oxon17.934#11417716
EPN Oxon17.934#21415134
EPN-d5#11741422
EPN-d5#21901584
Epoxiconazole18.36#119213814133855-98-8C17H13ClFN3O
Epoxiconazole18.36#219414010133855-98-8C17H13ClFN3O
EPTC7.8#1128438759-94-4C9H19NOS
EPTC7.8#2128860759-94-4C9H19NOS
Esfenvalerate22.576#1167125666230-04-4C25H22ClNO3
Esfenvalerate22.576#22251191266230-04-4C25H22ClNO3
Esprocarb14.24#1222912085785-20-2C15H23NOS
Esprocarb14.24#2222162285785-20-2C15H23NOS
Ethalfluralin10.94#12762021455283-68-6C13H14F3N3O4
Ethalfluralin10.94#2316276655283-68-6C13H14F3N3O4
Ethiofencarb13.16#11681071029973-13-5C11H15NO2S
Ethiofencarb13.16#2168773429973-13-5C11H15NO2S
Ethion17.13#123112926563-12-2C9H22O4P2S4
Ethion17.13#223117512563-12-2C9H22O4P2S4
Ethofumesate14.1#1207161426225-79-6C13H18O5S
Ethofumesate14.1#2286207426225-79-6C13H18O5S
Ethoprophos10.86#1158971813194-48-4C8H19O2PS2
Ethoprophos10.86#2158114413194-48-4C8H19O2PS2
Ethychlozate15.26#12381651227512-72-7C11H11ClN2O2
Ethychlozate15.26#22401671227512-72-7C11H11ClN2O2
Etobenzanid20.96#1179149279540-50-4C16H15Cl2NO3
Etobenzanid20.96#217959679540-50-4C16H15Cl2NO3
Etobenzanid (metabolite)#1196594C10H12O4
Etobenzanid (metabolite)#21381216C10H12O4
Etofenprox21.71#11631072080844-07-1C25H28O3
Etofenprox21.71#21631351080844-07-1C25H28O3
Etofenprox-d5#116810820
Etofenprox-d5#216813610
Etoxazole18.86#130027026153233-91-1C21H23F2NO2
Etoxazole18.86#230028512153233-91-1C21H23F2NO2
Etoxazole (metabolite)19.045#12468412
Etoxazole (metabolite)19.045#22461894
Etridiazole8.84#121118382593-15-9C5H5Cl3N2OS
Etridiazole8.84#2213142182593-15-9C5H5Cl3N2OS
Etrimfos12.81#1292181638260-54-7C10H17N2O4PS
Etrimfos12.81#22921532438260-54-7C10H17N2O4PS
Famoxadone23.764#133019622131807-57-3C22H18N2O4
Famoxadone23.764#232919324131807-57-3C22H18N2O4
Famphur17.533#12181091452-85-7C10H16NO5PS2
Famphur17.533#221793852-85-7C10H16NO5PS2
Fenamidone 18.94#123823710161326-34-7C17H17N3OS
Fenamidone 18.94#226818020161326-34-7C17H17N3OS
Fenamiphos16.01#1303195622224-92-6C13H22NO3PS
Fenamiphos16.01#2303288822224-92-6C13H22NO3PS
Fenarimol19.93#12191071260168-88-9C17H12Cl2N2O
Fenarimol19.93#22511391460168-88-9C17H12Cl2N2O
Fenbuconazole 21.03#11981296114369-43-6C19H17ClN4
Fenbuconazole 21.03#219810230114369-43-6C19H17ClN4
Fenbuconazole lactone A21.82#125613912
Fenbuconazole lactone A21.82#22561936
Fenbuconazole lactone B21.506#125613912
Fenbuconazole lactone B21.506#22561936
Fenchlorphos13.79#128527016299-84-3C8H8Cl3O3PS
Fenchlorphos13.79#228727216299-84-3C8H8Cl3O3PS
Fenhexamide17.801#13019712126833-17-8C14H17Cl2NO2
Fenhexamide17.801#23039712126833-17-8C14H17Cl2NO2
Fenitrothion14.06#12772602122-14-5C9H12NO5PS
Fenitrothion14.06#227710916122-14-5C9H12NO5PS
Fenitrothion oxon13.308#1244109182255-17-6C9H12NO6P
Fenitrothion oxon13.308#226124482255-17-6C9H12NO6P
Fenitrothion-d6#12832662
Fenitrothion-d6#228311516
Fenobucarb10.52#112177223766-81-2C12H17NO2
Fenobucarb10.52#215012183766-81-2C12H17NO2
Fenothiocarb15.83#1160721262850-32-2C13H19NO2S
Fenothiocarb15.83#2253160062850-32-2C13H19NO2S
Fenoxanil16.77#129315522115852-48-7C15H18Cl2N2O2
Fenoxanil16.77#229319810115852-48-7C15H18Cl2N2O2
Fenoxaprop-ethyl20.24#1361288866441-23-4C18H16ClNO5
Fenoxaprop-ethyl20.24#2288912266441-23-4C18H16ClNO5
Fenoxycarb18.8#12551861079127-80-3C17H19NO4
Fenoxycarb18.8#2301116079127-80-3C17H19NO4
Fenpropathrin18.9#1265210839515-41-8C22H23NO3
Fenpropathrin18.9#2265894039515-41-8C22H23NO3
Fenpropimorph14.52#1128701267564-91-4C20H33NO
Fenpropimorph14.52#2128110667564-91-4C20H33NO
Fensulfothion17#12939728115-90-2C11H17O4PS2
Fensulfothion17#229312512115-90-2C11H17O4PS2
Fenthion14.46#12781092255-38-9C10H15O3PS2
Fenthion14.46#22781691855-38-9C10H15O3PS2
Fention Oxon13.822#126210932
Fention Oxon13.822#226224710
Fention Oxon Sulfone16.432#129410416
Fention Oxon Sulfone16.432#22947834
Fention Oxon Sulfoxide16.365#126310932
Fention Oxon Sulfoxide16.365#226320310
Fention Sulfone17.088#131010510
Fention Sulfone17.088#231010918
Fention Sulfoxide17.002#127910916
Fention Sulfoxide17.002#22942794
Fenvalerate I22.32#1167125851630-58-1C25H22ClNO3
Fenvalerate I22.32#22251191651630-58-1C25H22ClNO3
Fenvalerate II22.55#11671258C25H22ClNO3
Fenvalerate II22.55#222511916C25H22ClNO3
Fenvalerate II-d5#11741274
Fenvalerate II-d5#21741264
Feoxaprop-ethyl metabolite#116912512
Feoxaprop-ethyl metabolite#216911330
Ferimzone15.495#1254137689269-64-7C15H18N4
Ferimzone15.495#2254239689269-64-7C15H18N4
Fipronil15.06#135125516120068-37-3C12H4Cl2F6N4OS
Fipronil15.06#235325716120068-37-3C12H4Cl2F6N4OS
Flamprop-methyl16.38#1105771452756-25-9C17H15ClFNO3
Flamprop-methyl16.38#2276105452756-25-9C17H15ClFNO3
Fluacrypyrim17.22#118912914229977-93-9C20H21F3N2O5
Fluacrypyrim17.22#232018310229977-93-9C20H21F3N2O5
Fluazifop-butyl16.786#1282912069806-50-4C19H20F3NO4
Fluazifop-butyl16.786#22822382069806-50-4C19H20F3NO4
Flucythrinate I21.52#11991072270124-77-5C26H23F2NO4
Flucythrinate I21.52#2199157870124-77-5C26H23F2NO4
Flucythrinate II21.72#119910722C26H23F2NO4
Flucythrinate II21.72#21991578C26H23F2NO4
Fludioxonil 16.13#124812730131341-86-1C12H6F2N2O2
Fludioxonil 16.13#224815416131341-86-1C12H6F2N2O2
Flufenacet14.5#115113610142459-58-3C14H13F4N3O2S
Flufenacet14.5#21519530142459-58-3C14H13F4N3O2S
Flufenoxuron#133126822101463-69-8C21H11ClF6N2O3
Flufenoxuron#23312966101463-69-8C21H11ClF6N2O3
Flufenpyr-ethyl16.87#140834514188489-07-8C16H13ClF4N2O4
Flufenpyr-ethyl16.87#232128614188489-07-8C16H13ClF4N2O4
Flumiclorac-pentyl23.44#14233181087546-18-7C21H23ClFNO5
Flumiclorac-pentyl23.44#23082801087546-18-7C21H23ClFNO5
Flumioxazin22.27#128725912103361-09-7C19H15FN2O4
Flumioxazin22.27#23543266103361-09-7C19H15FN2O4
Fluometuron10.74#123272142164-17-2C10H11F3N2O
Fluometuron10.74#2187159142164-17-2C10H11F3N2O
Fluquinconazole20.64#134010840136426-54-5C16H8Cl2FN5O
Fluquinconazole20.64#234029822136426-54-5C16H8Cl2FN5O
Fluridone 21.92#13293281659756-60-4C19H14F3NO
Fluridone 21.92#23282592859756-60-4C19H14F3NO
Flusilazole16.44#12331652085509-19-9C16H15F2N3Si
Flusilazole16.44#22331522085509-19-9C16H15F2N3Si
Flusilazole (metabolite)11.127#12359540C13H12OF2Si
Flusilazole (metabolite)11.127#22357730C13H12OF2Si
Fluthiacet-methyl 25.11#14035616117337-19-6C15H15ClFN3O3S2
Fluthiacet-methyl 25.11#24038410117337-19-6C15H15ClFN3O3S2
Flutolanil16.08#11731451666332-96-5C17H16F3NO2
Flutolanil16.08#2281173866332-96-5C17H16F3NO2
Flutriafol 16.01#1123951476674-21-0C16H13F2N3O
Flutriafol 16.01#2123752876674-21-0C16H13F2N3O
Fluvalinate-tau-I22.43#1250551669409-94-5C26H22ClF3N2O3
Fluvalinate-tau-I22.43#22502001669409-94-5C26H22ClF3N2O3
Fluvalinate-tau-II22.51#12505516C26H22ClF3N2O3
Fluvalinate-tau-II22.51#225020016C26H22ClF3N2O3
Folpet15.52#126013014133-07-3C9H4Cl3NO2S
Folpet15.52#226213010133-07-3C9H4Cl3NO2S
Fonofos12.46#124610916944-22-9C10H15OPS2
Fonofos12.46#22461374944-22-9C10H15OPS2
Formothion13.13#11709322540-82-1C6H12NO4PS2
Formothion13.13#21989362540-82-1C6H12NO4PS2
Fosthiazate I14.85#1195103498886-44-3C9H18NO3PS2
Fosthiazate I14.85#2195602098886-44-3C9H18NO3PS2
Fosthiazate II14.89#1195103498886-44-3C9H18NO3PS2
Fosthiazate II14.89#2195602098886-44-3C9H18NO3PS2
Fthalide14.74#12432151627355-22-2C8H2Cl4O2
Fthalide14.74#22412131627355-22-2C8H2Cl4O2
Furametpyr19.1#129115716123572-88-3C17H20ClN3O2
Furametpyr19.1#229817624123572-88-3C17H20ClN3O2
Furametpyr (metabolite)19.614#129627810C17H20O3N3Cl
Furametpyr (metabolite)19.614#229626324C17H20O3N3Cl
Furathiocarb19.17#11631071465907-30-4C18H26N2O5S
Furathiocarb19.17#2163135665907-30-4C18H26N2O5S
Furilazole11.97#12622204121776-33-8C11H13Cl2NO3
Furilazole11.97#22642224121776-33-8C11H13Cl2NO3
Halfenprox21.45#126323514111872-58-3C24H23BrF2O3
Halfenprox21.45#226523712111872-58-3C24H23BrF2O3
Heptachlor13.78#12722371876-44-8C10H5Cl7
Heptachlor13.78#22742391876-44-8C10H5Cl7
Heptachlor epoxide A15.308#1183155121024-57-3C10H5Cl7O
Heptachlor epoxide A15.308#2217182161024-57-3C10H5Cl7O
Heptachlor epoxide B15.227#1353263161024-57-3C10H5Cl7O
Heptachlor epoxide B15.227#2355265141024-57-3C10H5Cl7O
Hexachlorobenzene11.68#128424920118-74-1C6Cl6
Hexachlorobenzene11.68#228421436118-74-1C6Cl6
Hexaconazole 16.17#11751111679983-71-4C14H17Cl2N3O
Hexaconazole 16.17#22561592279983-71-4C14H17Cl2N3O
Hexazinone 17.92#1171711851235-04-2C12H20N4O2
Hexazinone 17.92#2171851651235-04-2C12H20N4O2
Hymexazol4.301#19943410004-44-1C4H5NO2
Hymexazol4.301#29971210004-44-1C4H5NO2
Imazalil16.15#1215173435554-44-0C14H14Cl2N2O
Imazalil16.15#2217175435554-44-0C14H14Cl2N2O
Imazalil-d5#12201734
Imazalil-d5#22221754
Imazamethabenz-methyl I16.54#12451442681405-85-8C16H20N2O3
Imazamethabenz-methyl I16.54#22451761081405-85-8C16H20N2O3
Imazamethabenz-methyl II16.67#124514426C16H20N2O3
Imazamethabenz-methyl II16.67#224517610C16H20N2O3
Imibenconazole24.55#125382686598-92-7C17H13Cl3N4S
Imibenconazole24.55#225582686598-92-7C17H13Cl3N4S
Imibenconazole (debenzylated)16.54#123516610154221-27-9C10H8Cl2N4O
Imibenconazole (debenzylated)16.54#22702354154221-27-9C10H8Cl2N4O
Indanofan19.04#11741596133220-30-1C20H17ClO3
Indanofan19.04#215910316133220-30-1C20H17ClO3
Indoxacarb23.01#126417612173584-44-6C22H17ClF3N3O7
Indoxacarb23.01#220313412173584-44-6C22H17ClF3N3O7
Ipconazole#11258920125225-28-7C18H24ClN3O
Ipconazole#21278920125225-28-7C18H24ClN3O
Iprobenfos13.02#120491626087-47-8C13H21O3PS
Iprobenfos13.02#22041221426087-47-8C13H21O3PS
Iprobenfos-d7#1211976
Iprobenfos-d7#221112714
Iprodione18.54#1314245836734-19-7C13H13Cl2N3O3
Iprodione18.54#2316247836734-19-7C13H13Cl2N3O3
Iprodione (metabolite)19.225#1329142263637-89-8C13H13Cl2N3O3
Iprodione (metabolite)19.225#2331142263637-89-8C13H13Cl2N3O3
Iprovalicarb I16.37#1116982140923-17-7C18H28N2O3
Iprovalicarb I16.37#21581162140923-17-7C18H28N2O3
Iprovalicarb II16.54#1116982C18H28N2O3
Iprovalicarb II16.54#21581162C18H28N2O3
Isazophos12.73#1161119842509-80-8C9H17ClN3O3PS
Isazophos12.73#2257162442509-80-8C9H17ClN3O3PS
Isocarbophos14.61#1289136624353-61-5C11H16NO4PS
Isocarbophos14.61#2289113024353-61-5C11H16NO4PS
Isophenphos15.19#12131211625311-71-1C15H24NO4PS
Isophenphos15.19#2213185425311-71-1C15H24NO4PS
Isophenphos oxon14.56#12292011031120-85-1C15H24NO5P
Isophenphos oxon14.56#22291212831120-85-1C15H24NO5P
Isoprocarb9.75#112177242631-40-5C11H15NO2
Isoprocarb9.75#213612182631-40-5C11H15NO2
Isoprothiolane16.2#12901181250512-35-1C12H18O4S2
Isoprothiolane16.2#2290204050512-35-1C12H18O4S2
Isoprothiolane-d4#129412212
Isoprothiolane-d4#22942080
Isoxadifen-ethyl 17.54#129420420163520-33-0C18H17NO3
Isoxadifen-ethyl 17.54#220417626163520-33-0C18H17NO3
Isoxathion16.69#1313177218854-01-8C13H16NO4PS
Isoxathion16.69#2177130418854-01-8C13H16NO4PS
Isoxathion oxon16.205#1161105632306-29-9C13H16NO5P
Isoxathion oxon16.205#2161771632306-29-9C13H16NO5P
Isoxathion-d10#13231782
Isoxathion-d10#21781304
Kresoxim-methyl16.46#12061162143390-89-0C18H19NO4
Kresoxim-methyl16.46#220613116143390-89-0C18H19NO4
Lactofen19.7#13442231677501-63-4C19H15ClF3NO7
Lactofen19.7#2344300877501-63-4C19H15ClF3NO7
Lenacil 17.77#1153136142164_08_1C13H18N2O2
Lenacil 17.77#215382162164_08_1C13H18N2O2
Leptophos19.4#13773622421609-90-5C13H10BrCl2O2PS
Leptophos19.4#23753602221609-90-5C13H10BrCl2O2PS
Malaoxon13.493#1127994
Malaoxon13.493#22681274
Malathion14.23#11739916121-75-5C10H19O6PS2
Malathion14.23#21731274121-75-5C10H19O6PS2
MCPA ethyl10.768#122814110
MCPA ethyl10.768#22281558
MCPB13.16#1144107894-81-5C11H13ClO3
MCPB13.16#2142773294-81-5C11H13ClO3
MCPB ethyl13.151#111587410443-70-6C13H17ClO3
MCPB ethyl13.151#2211155810443-70-6C13H17ClO3
Mecarbam15.26#1329131122595-54-2C10H20NO5PS2
Mecarbam15.26#232915902595-54-2C10H20NO5PS2
Mefenoxam13.726#12341462070630-17-0C15H21NO4
Mefenoxam13.726#2249190070630-17-0C15H21NO4
Mefenpyr-diethyl 18.37#125318928135590-91-9C16H18Cl2N2O4
Mefenpyr-diethyl 18.37#225319018135590-91-9C16H18Cl2N2O4
Mepanipyrim15.92#122322210110235-47-7C14H13N3
Mepanipyrim15.92#222222120110235-47-7C14H13N3
Mepanipyrim metabolite1998216
Mephenacet19.62#11921361073250-68-7C16H14N2O2S
Mephenacet19.62#21921093673250-68-7C16H14N2O2S
Mepronil17.37#12691191255814-41-0C17H19NO2
Mepronil17.37#2269210255814-41-0C17H19NO2
Metalaxyl13.73#12341462057837-19-1C15H21NO4
Metalaxyl13.73#2249190057837-19-1C15H21NO4
Methacrifos9.3#1208180462610-77-9C7H13O5PS
Methacrifos9.3#2240180862610-77-9C7H13O5PS
Methamidophos6.43#114195610265-92-6C2H8NO2PS
Methamidophos6.43#2141792210265-92-6C2H8NO2PS
Methidathion15.63#1145854950-37-8C6H11N2O4PS3
Methidathion15.63#21455816950-37-8C6H11N2O4PS3
Methiocarb14.08#1168153102032-65-7C11H15NO2S
Methiocarb14.08#215310982032-65-7C11H15NO2S
Methomyl oxime5.027#188448
Methomyl oxime5.027#2105888
Methoprene I14.97#1153111040596-69-8C19H34O3
Methoprene I14.97#2191135240596-69-8C19H34O3
Methoprene II15.5#11531110C19H34O3
Methoprene II15.5#21911352C19H34O3
Methoxychlor 18.86#12271692672-43-5C16H15Cl3O2
Methoxychlor 18.86#22271413872-43-5C16H15Cl3O2
Methyl dymron15.235#11071061242609-73-4C17H20N2O
Methyl dymron15.235#2119911242609-73-4C17H20N2O
Metoconazole19.183#11258920
Metoconazole19.183#21259920
Metolachlor14.34#12381621251218-45-2C15H22ClNO2
Metolachlor14.34#22381333051218-45-2C15H22ClNO2
Metolcarb8.952#1108107101129-41-5C9H11NO2
Metolcarb8.952#210877301129-41-5C9H11NO2
Metominostrobin (E)16.12#11967722133408-50-1C16H16N2O3
Metominostrobin (E)16.12#21911608133408-50-1C16H16N2O3
Metominostrobin (Z)16.53#11967722133408-51-2C16H16N2O3
Metominostrobin (Z)16.53#21911608133408-51-2C16H16N2O3
Metribuzin13.44#1198821621087-64-9C8H14N4OS
Metribuzin13.44#21981101021087-64-9C8H14N4OS
Metribuzin-desamino-diketo#11681268
Metribuzin-desamino-diketo#21841682
Mevinphos8.49#1192127127786-34-7C7H13O6P
Mevinphos8.49#219312787786-34-7C7H13O6P
Molinate9.89#118712622212-67-1C9H17NOS
Molinate9.89#212655122212-67-1C9H17NOS
Monochlotophos11.28#119212746923-22-4C7H14NO5P
Monochlotophos11.28#219312726923-22-4C7H14NO5P
Myclobutanil16.4#11791251688671-89-0C15H17ClN4
Myclobutanil16.4#2179152488671-89-0C15H17ClN4
Naled6.6#11859312300-76-5C4H7Br2Cl2O4P
Naled6.6#21879312300-76-5C4H7Br2Cl2O4P
Naproanilide20.035#1291171652570-16-8C19H16ClO5PS
Naproanilide20.035#2291144652570-16-8C19H16ClO5PS
Napropamide16.07#1271721215299-99-7C17H21NO2
Napropamide16.07#2271128015299-99-7C17H21NO2
Nereistoxin7.028#1149714163-52-3C5H11NS2
Nereistoxin7.028#21497016163-52-3C5H11NS2
Nitralin18.21#131627424726-14-1C13H19N3O6S
Nitralin18.21#2316216144726-14-1C13H19N3O6S
Nitrapyrin8.803#1194133201929-82-4C6H3Cl4N
Nitrapyrin8.803#2196135201929-82-4C6H3Cl4N
Nitrofen16.81#1283162241836-75-5C12H7Cl2NO3
Nitrofen16.81#228325381836-75-5C12H7Cl2NO3
Nitrothal-isopropyl14.69#1236194610552-74-6C14H17NO6
Nitrothal-isopropyl14.69#22361481610552-74-6C14H17NO6
Norflurazon 17.63#13031452627314-13-2C12H9ClF3N3O
Norflurazon 17.63#23033021027314-13-2C12H9ClF3N3O
Omethoate10.35#115611041113-02-6C5H12NO4PS
Omethoate10.35#215679241113-02-6C5H12NO4PS
OPP9.61#11701691290-43-7C12H10O
OPP9.61#21691153290-43-7C12H10O
Orbencarb14.091#12221001834622-58-7C12H16ClNOS
Orbencarb14.091#22221161834622-58-7C12H16ClNOS
Orysastrobin18.807#120511612248593-16-0C18H25N5O5
Orysastrobin18.807#22055826248593-16-0C18H25N5O5
Orysastrobin metabolite18.968#120511612
Orysastrobin metabolite18.968#22055826
Oryzalin20.4#1317275819044-88-3C12H18N4O6S
Oryzalin20.4#23172581219044-88-3C12H18N4O6S
Oxabetrinil13.02#17345894593-79-0C12H12N2O3
Oxabetrinil13.02#2103761294593-79-0C12H12N2O3
Oxadiazon16.32#1258175419666-30-9C15H18Cl2N2O3
Oxadiazon16.32#23021751219666-30-9C15H18Cl2N2O3
Oxadixyl 17.09#1163132477732-09-3C14H18N2O4
Oxadixyl 17.09#21631172477732-09-3C14H18N2O4
Oxpoconazole20.738#11971790134074-64-9C19H24ClN3O2
Oxpoconazole20.738#22941976134074-64-9C19H24ClN3O2
Oxpoconazole (metabolite I Formyl type)13.495#11146012C17H23ClN2O3
Oxpoconazole (metabolite I Formyl type)13.495#2114728C17H23ClN2O3
Oxycarboxin18.292#1267175105259-88-1C12H13NO4S
Oxycarboxin18.292#22679345259-88-1C12H13NO4S
Oxychlordane#1185149426880-48-8C10H4Cl8O
Oxychlordane#2187151426880-48-8C10H4Cl8O
Oxyfluorfen16.41#13002232042874-03-3C15H11ClF3NO4
Oxyfluorfen16.41#23613001242874-03-3C15H11ClF3NO4
Paclobutrazol15.79#12361251276738-62-0C15H20ClN3O
Paclobutrazol15.79#2236167676738-62-0C15H20ClN3O
Parathion14.53#12911091056-38-2C10H14NO5PS
Parathion14.53#2291813856-38-2C10H14NO5PS
Parathion-methyl13.58#126310912298-00-0C8H10NO5PS
Parathion-methyl13.58#22632460298-00-0C8H10NO5PS
Penconazol15.15#12481572666246-88-6C13H15Cl2N3
Penconazol15.15#22501572666246-88-6C13H15Cl2N3
Pencycuron11.442#11801251066063-05-6C19H21ClN2O
Pencycuron11.442#21821271066063-05-6C19H21ClN2O
Pendimethalin15.02#1252162840487-42-1C13H19N3O4
Pendimethalin15.02#2252191440487-42-1C13H19N3O4
Pentoxazone19.29#1285708110956-75-7C17H17ClFNO4
Pentoxazone19.29#2287708110956-75-7C17H17ClFNO4
Permethrin (cis)20.63#11631272C21H20Cl2O3
Permethrin (cis)20.63#218316812C21H20Cl2O3
Permethrin (trans)20.5#1163127252645-53-1C21H20Cl2O3
Permethrin (trans)20.5#21831681252645-53-1C21H20Cl2O3
Perthane16.82#12231671472-56-0C18H20Cl2
Perthane16.82#22231933472-56-0C18H20Cl2
Phenisobromolate18.768#134118516
Phenisobromolate18.768#234118322
Phenmedipham10.916#1167135813684-63-4C16H16N2O4
Phenmedipham10.916#21671221213684-63-4C16H16N2O4
Phenothiol12.891#1155125825319-90-8C11H13ClO2S
Phenothiol12.891#224475825319-90-8C11H13ClO2S
Phenothrin I19.16#11831681226002-80-2C23H26O3
Phenothrin I19.16#21831531226002-80-2C23H26O3
Phenothrin II19.28#11831681226002-80-2C23H26O3
Phenothrin II19.28#21831531226002-80-2C23H26O3
Phenthoate15.33#1274121102597_03_7C12H17O4PS2
Phenthoate15.33#2274125162597_03_7C12H17O4PS2
Phorate11.5#12607510298-02-2C7H17O2PS3
Phorate11.5#223117512298-02-2C7H17O2PS3
Phosalone19.38#118211142310-17-0C12H15ClNO4PS2
Phosalone19.38#236718242310-17-0C12H15ClNO4PS2
Phosmet 18.71#11607728732-11-6C11H12NO4PS2
Phosmet 18.71#216013312732-11-6C11H12NO4PS2
Phosphamidon I12.49#12641271413171-21-6C10H19ClNO5P
Phosphamidon I12.49#2264193613171-21-6C10H19ClNO5P
Phosphamidon II13.26#126412714C10H19ClNO5P
Phosphamidon II13.26#22641936C10H19ClNO5P
Phthalimide#11477626
Phthalimide#21471034
Picolinafen18.78#137623826137641-05-5C19H12F4N2O2
Picolinafen18.78#237623924137641-05-5C19H12F4N2O2
Picoxystrobin15.857#133517310117428-22-5C18H16F3NO4
Picoxystrobin15.857#230315720117428-22-5C18H16F3NO4
Piperonyl butoxide18.23#11761032651_03_6C19H30O5
Piperonyl butoxide18.23#21761311051_03_6C19H30O5
Piperophos18.79#13201221024151-93-7C14H28NO3PS2
Piperophos18.79#2140981024151-93-7C14H28NO3PS2
Pirimicarb12.96#12381661023103-98-2C11H18N4O2
Pirimicarb12.96#2166961223103-98-2C11H18N4O2
Pirimifos-methyl14#12901252629232-93-7C11H20N3O3PS
Pirimifos-methyl14#2305180429232-93-7C11H20N3O3PS
Pretilachlor16.19#1262202851218-49-6C17H26ClNO2
Pretilachlor16.19#2238162851218-49-6C17H26ClNO2
Probenazole14.17#11581031427605-76-1C10H9NO3S
Probenazole14.17#21301032227605-76-1C10H9NO3S
Prochloraz20.7#11801381067747-09-5C15H16Cl3N3O2
Prochloraz20.7#2310701467747-09-5C15H16Cl3N3O2
Prochloraz metabolite7.856#11969734
Prochloraz metabolite7.856#21989734
Procymidone15.41#128396632809-16-8C13H11Cl2NO2
Procymidone15.41#228596632809-16-8C13H11Cl2NO2
Profenofos16.26#13392691241198-08-7C11H15BrClO3PS
Profenofos16.26#23372671241198-08-7C11H15BrClO3PS
Prohydrojasmon I12.71#1153976158474-72-7C15H26O3
Prohydrojasmon I12.71#21538312158474-72-7C15H26O3
Prohydrojasmon II13.03#1153976C15H26O3
Prohydrojasmon II13.03#21538312C15H26O3
Promecarb11.43#115013582631-37-0C12H17NO2
Promecarb11.43#2135115162631-37-0C12H17NO2
Prometryn13.79#122618487287-19-6C10H19N5S
Prometryn13.79#2241184107287-19-6C10H19N5S
Propachlor10.56#1196120101918-16-7C11H14ClNO
Propachlor10.56#217612081918-16-7C11H14ClNO
Propanil 13.34#12171616709-98-8C9H9Cl2NO
Propanil 13.34#22191636709-98-8C9H9Cl2NO
Propaphos15.66#1304220127292-16-2C13H21O4PS
Propaphos15.66#2304140287292-16-2C13H21O4PS
Propaphos sulfone#125317510
Propaphos sulfone#22651858
Propargite 18.11#1135107102312-35-8C19H26O4S
Propargite 18.11#2173135162312-35-8C19H26O4S
Propazine 12.14#121417210139-40-2C9H16ClN5
Propazine 12.14#22295814139-40-2C9H16ClN5
Propetamphos12.325#1138110831218-83-4C10H20NO4PS
Propetamphos12.325#2236194231218-83-4C10H20NO4PS
Propham8.89#11791374122-42-9C10H13NO2
Propham8.89#21799318122-42-9C10H13NO2
Propiconazole I17.7#1259691060207-90-1C15H17Cl2N3O2
Propiconazole I17.7#22591731460207-90-1C15H17Cl2N3O2
Propiconazole II17.81#12596910C15H17Cl2N3O2
Propiconazole II17.81#225917314C15H17Cl2N3O2
Propoxur10.53#11106418114-26-1C11H15NO3
Propoxur10.53#215211010114-26-1C11H15NO3
Propyzamide12.43#11731451623950-58-5C12H11Cl2NO
Propyzamide12.43#21731093023950-58-5C12H11Cl2NO
Prothiofos16.18#1267239634643-46-4C11H15Cl2O2PS2
Prothiofos16.18#23092391634643-46-4C11H15Cl2O2PS2
Pyraclofos20.17#1360972677458-01-6C14H18ClN2O3PS
Pyraclofos20.17#23601941277458-01-6C14H18ClN2O3PS
Pyraclostrobin22.441#11641326175013-18-0C19H18ClN3O4
Pyraclostrobin22.441#21647738175013-18-0C19H18ClN3O4
Pyraflufen-ethyl17.76#14123498129630-19-9C15H13Cl2F3N2O4
Pyraflufen-ethyl17.76#234930710129630-19-9C15H13Cl2F3N2O4
Pyrazophos19.87#1221193813457-18-6C14H20N3O5PS
Pyrazophos19.87#2232204813457-18-6C14H20N3O5PS
Pyrazoxyfen22.95#13671051271561-11-0C20H16Cl2N2O3
Pyrazoxyfen22.95#2367912271561-11-0C20H16Cl2N2O3
Pyributycarb18.44#1165108688678-67-5C18H22N2O2S
Pyributycarb18.44#2165932688678-67-5C18H22N2O2S
Pyridaben20.69#11471172296489-71-3C19H25ClN2OS
Pyridaben20.69#21471321296489-71-3C19H25ClN2OS
Pyridalyl21.67#120414820179101-81-6C18H14Cl4F3NO3
Pyridalyl21.67#220417610179101-81-6C18H14Cl4F3NO3
Pyridaphenthion18.54#13401996119-12-0C14H17N2O4PS
Pyridaphenthion18.54#234010918119-12-0C14H17N2O4PS
Pyrifenox (E)15.72#1262912088283-41-4C14H12Cl2N2O
Pyrifenox (E)15.72#22622001488283-41-4C14H12Cl2N2O
Pyrifenox (Z)15.22#1262911888283-41-4C14H12Cl2N2O
Pyrifenox (Z)15.22#22622001488283-41-4C14H12Cl2N2O
Pyrimethanil12.58#11991981253112-28-0C12H13N3
Pyrimethanil12.58#21981183853112-28-0C12H13N3
Pyrimidifen22.1#118416916105779-78-0C20H28ClN3O2
Pyrimidifen22.1#218617118105779-78-0C20H28ClN3O2
Pyriminobac-methyl (E)17.72#130225614147411-69-6C17H19N3O6
Pyriminobac-methyl (E)17.72#230223014147411-69-6C17H19N3O6
Pyriminobac-methyl (Z)16.91#130225614147411-70-9C17H19N3O6
Pyriminobac-methyl (Z)16.91#230223014147411-70-9C17H19N3O6
Pyriproxyfen 19.54#1136782495737-68-1C20H19NO3
Pyriproxyfen 19.54#213696895737-68-1C20H19NO3
Pyroquilon12.51#11731302457369-32-1C11H11NO
Pyroquilon12.51#21731442257369-32-1C11H11NO
Quinalphos15.35#11461181213593-03-8C12H15N2O3PS
Quinalphos15.35#2146912813593-03-8C12H15N2O3PS
Quinoclamine14.3#1207172122797-51-5C10H6ClNO2
Quinoclamine14.3#2209172102797-51-5C10H6ClNO2
Quinoxyfen17.74#130723720124495-18-7C15H8Cl2FNO
Quinoxyfen17.74#23072724124495-18-7C15H8Cl2FNO
Quintozene12.18#12492141282-68-8C6Cl5NO2
Quintozene12.18#22952371882-68-8C6Cl5NO2
Quizalofop-ethyl21.55#1372299876578-14-8C19H17ClN2O4
Quizalofop-ethyl21.55#2299912476578-14-8C19H17ClN2O4
Resmethrin decomposed#122520512
Resmethrin decomposed#220514516
Resmethrin I18.25#11711281410453-86-8C22H26O3
Resmethrin I18.25#2171143410453-86-8C22H26O3
Resmethrin II#11711281410453-86-8C22H26O3
Resmethrin II#2171143410453-86-8C22H26O3
Silafluofen21.84#117915110105024-66-6C25H29FO2Si
Silafluofen21.84#22862582105024-66-6C25H29FO2Si
Simazine11.98#12011732122-34-9C7H12ClN5
Simazine11.98#22011862122-34-9C7H12ClN5
Simeconazole13.59#11957514149508-90-7C14H20FN3OSi
Simeconazole13.59#22111952149508-90-7C14H20FN3OSi
Simetryn13.66#1213170101014-70-6C8H15N5S
Simetryn13.66#221318561014-70-6C8H15N5S
S-Metolachlor#11621331487392-12-9C15H22ClNO2
S-Metolachlor#22381621087392-12-9C15H22ClNO2
Spirodiclofen20.39#131210916148477-71-8C21H24Cl2O4
Spirodiclofen20.39#231410916148477-71-8C21H24Cl2O4
Spiroxamine I13.59#11005810118134-30-8C18H35NO2
Spiroxamine I13.59#21004314118134-30-8C18H35NO2
Spiroxamine II14.1#11005810C18H35NO2
Spiroxamine II14.1#21004314C18H35NO2
Sulfotep11.25#1322146263689-24-5C8H20O5P2S2
Sulfotep11.25#232220283689-24-5C8H20O5P2S2
Sulprofos17.44#1322156635400-43-2C12H19O2PS3
Sulprofos17.44#23221391035400-43-2C12H19O2PS3
Sulprofos oxon13.799#13062866
Sulprofos oxon13.799#230621024
Swep12.08#1187124241918-18-9C8H7Cl2NO2
Swep12.08#221918761918-18-9C8H7Cl2NO2
TCMTB16.13#11801361621564-17-0C9H6N2S3
TCMTB16.13#2238180421564-17-0C9H6N2S3
Tebuconazole18.1#125012530107534-96-3C16H22ClN3O
Tebuconazole18.1#22501538107534-96-3C16H22ClN3O
Tebufenpyrad19#133317120119168-77-3C18H24ClN3O
Tebufenpyrad19#227617112119168-77-3C18H24ClN3O
Tebupirimfos12.953#12611371696182-53-5C13H23N2O3PS
Tebupirimfos12.953#2318152896182-53-5C13H23N2O3PS
Tebuthiuron#1171156834014181C9H16N4OS
Tebuthiuron#2156742234014181C9H16N4OS
Techlofthalam metabolite#139424228
Techlofthalam metabolite#239421440
Tecnazene10.4#12612038117-18-0C6HCl4NO2
Tecnazene10.4#221314224117-18-0C6HCl4NO2
Tefluthrin12.75#11771271679538-32-2C17H14ClF7O2
Tefluthrin12.75#21971411079538-32-2C17H14ClF7O2
Terbacil12.72#116011765902-51-2C9H13ClN2O2
Terbacil12.72#216188225902-51-2C9H13ClN2O2
Terbucarb13.36#1220205101918_11_2C17H27NO2
Terbucarb13.36#220557121918_11_2C17H27NO2
Terbufos12.37#12311292613071-79-9C9H21O2PS3
Terbufos12.37#22311751213071-79-9C9H21O2PS3
Terbuthylazine12.365#122917325915-41-3C9H16ClN5
Terbuthylazine12.365#2214132105915-41-3C9H16ClN5
Terbutryn14.05#12411850886-50-0C10H19N5S
Terbutryn14.05#224117012886-50-0C10H19N5S
Tetrachlorvinphos15.73#13311092422248-79-9C10H9Cl4O4P
Tetrachlorvinphos15.73#23291092422248-79-9C10H9Cl4O4P
Tetraconazole14.58#133620440112281-77-3C13H11Cl2F4N3O
Tetraconazole14.58#233621820112281-77-3C13H11Cl2F4N3O
Tetradifon19.27#13541598116-29-0C12H6Cl4O2S
Tetradifon19.27#23561598116-29-0C12H6Cl4O2S
Tetramethrin I18.61#116477247696-12-0C19H25NO4
Tetramethrin I18.61#2164107107696-12-0C19H25NO4
Tetramethrin II18.77#11647724C19H25NO4
Tetramethrin II18.77#216410710C19H25NO4
Thenylchlor18.02#12881411296491-05-3C16H18ClNO2S
Thenylchlor18.02#2288174696491-05-3C16H18ClNO2S
Thiabendazole15.43#120117416148-79-8C10H7N3S
Thiabendazole15.43#21746536148-79-8C10H7N3S
Thiabendazole-d6#120718016
Thiabendazole-d6#21807036
Thiamethoxam14.94#12471828153719-23-4C8H10ClN5O3S
Thiamethoxam14.94#22472122153719-23-4C8H10ClN5O3S
Thiazopyr14.27#132727732117718-60-2C16H17F5N2O2S
Thiazopyr14.27#23813618117718-60-2C16H17F5N2O2S
Thifluzamide16.32#11941668130000-40-7C13H6Br2F6N2O2S
Thifluzamide16.32#219412526130000-40-7C13H6Br2F6N2O2S
Thiobencarb14.42#1257100228249-77-6C12H16ClNOS
Thiobencarb14.42#2257722028249-77-6C12H16ClNOS
Thiocyclam9.461#113571431895-21-3C5H11NS3
Thiocyclam9.461#2135563031895-21-3C5H11NS3
Thiometon11.75#188604640-15-3C6H15O2PS3
Thiometon11.75#2246882640-15-3C6H15O2PS3
Tolclofos-methyl13.6#12652501457018-04-9C9H11Cl2O3PS
Tolclofos-methyl13.6#2265932857018-04-9C9H11Cl2O3PS
Tolclofos-methyl oxon13.227#12491992697483-08-4C9H11Cl2O4P
Tolclofos-methyl oxon13.227#22492341497483-08-4C9H11Cl2O4P
Tolfenpyrad 23.85#138317132129558-76-5C21H22ClN3O2
Tolfenpyrad 23.85#23831456129558-76-5C21H22ClN3O2
Tolylfluanid15.21#12381376731-27-1C10H13Cl2FN2O2S2
Tolylfluanid15.21#22401376731-27-1C10H13Cl2FN2O2S2
Tolylfluanid (metabolite)12.24#1214456C9H14O4N2S4
Tolylfluanid (metabolite)12.24#221410616C9H14O4N2S4
Tralkoxydim19.66#113757887820-88-0C20H27NO3
Tralkoxydim19.66#2137109287820-88-0C20H27NO3
Tralomethrin23.24#1253931666841-25-6C22H19Br4NO3
Tralomethrin23.24#2253172266841-25-6C22H19Br4NO3
Triadimefon14.59#1208181443121-43-3C14H16ClN3O2
Triadimefon14.59#22081112043121-43-3C14H16ClN3O2
Triadimenol I15.41#116870655219-65-3C14H18ClN3O2
Triadimenol I15.41#2128652255219-65-3C14H18ClN3O2
Triadimenol II15.56#1168706C14H18ClN3O2
Triadimenol II15.56#21286522C14H18ClN3O2
Tri-allate12.87#1268184222303-17-5C10H16Cl3NOS
Tri-allate12.87#2270186222303-17-5C10H16Cl3NOS
Triazophos17.4#1257162824017-47-8C12H16N3O3PS
Triazophos17.4#22851621424017-47-8C12H16N3O3PS
Tribuphos16.398#1202147278-48-8C12H27OPS3
Tribuphos16.398#22021131678-48-8C12H27OPS3
Trichlorfon8.92#1145109652-68-6C4H8Cl3O4P
Trichlorfon8.92#2221109652-68-6C4H8Cl3O4P
Triclamide15.75#11481211070193-21-4C13H16Cl3NO3
Triclamide15.75#2148653270193-21-4C13H16Cl3NO3
Tricyclazole16.31#11891621041814-78-2C9H7N3S
Tricyclazole16.31#21891611841814-78-2C9H7N3S
Trifloxystrobin17.61#118614514141517-21-7C20H19F3N2O4
Trifloxystrobin17.61#21901306141517-21-7C20H19F3N2O4
Triflumizole15.43#127873299387-89-0C15H15ClF3N3O
Triflumizole15.43#22061791699387-89-0C15H15ClF3N3O
Triflumizole metabolite12.1#120115610
Triflumizole metabolite12.1#216710440
Trifluralin11.11#130626441582-09-8C13H16F3N3O4
Trifluralin11.11#2306206121582-09-8C13H16F3N3O4
Triphenylphosphate#132616934115-86-6 C18H15O4P
Triphenylphosphate#232617018115-86-6 C18H15O4P
Uniconazole P16.35#1234165683657-17-4C15H18ClN3O
Uniconazole P16.35#22341371483657-17-4C15H18ClN3O
Vamidothion#11458762275-23-2 C8H18NO4PS2
Vamidothion#214511242275-23-2 C8H18NO4PS2
Vernolate8.753#11284381929-77-7C10H21NOS
Vernolate8.753#21288601929-77-7C10H21NOS
Vinclozoline13.51#12852121050471-44-8C12H9Cl2NO3
Vinclozoline13.51#2285213250471-44-8C12H9Cl2NO3
XMC10.013#1122107122655-14-3C10H13NO2
XMC10.013#212277322655-14-3C10H13NO2
Xylycarb10.42#1122107122425_10_7C10H13NO2
Xylycarb10.42#212277322425_10_7C10H13NO2
Zoxamide18.36#125818710156052-68-5C14H16Cl3NO2
Zoxamide18.36#218715914156052-68-5C14H16Cl3NO2
Zoxamide (decomposed)15.51#118715914
Zoxamide (decomposed)15.51#224221410

Gửi phản hồi

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.