Chuyên mục: TCVN

TCVN 9936:2013 – Xác định hàm lượng nitơ bằng phương pháp Kjeldahl

Hàm lượng chất thu được bằng qui trình qui định trong tiêu chuẩn này. hàm lượng nitơ bao gồm hàm lượng nitơ của các axit amin tự do, các hợp chất axit amin tạo thành khi thủy phân và các hợp chất amoni. Hàm lượng nitơ không bao gồm nitơ gốc nitrat và nitrit, nitơ được gắn trực tiếp với nguyên tử nitơ khác hoặc nitơ gắn với nguyên tử oxi.

TCVN 7939 : 2008 – Xác định Crom (VI) – Phương pháp đo quang đối với nước ô nhiễm nhẹ

CHẤT LƯỢNG NƯỚC – XÁC ĐỊNH CROM (VI) – PHƯƠNG PHÁP ĐO QUANG ĐỐI VỚI NƯỚC Ô NHIỄM NHẸ Lời nói đầu TCVN 7939 : 2008 hoàn toàn tương đương với ISO 18412 : 2005. TCVN 7939 : 2008 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC 147 Chất […]